Loading...

978-83-7597-280-1

Choroby zakaźne

( 0 )
Redaktor: Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska … Czytaj więcej
55,00 PLN52,25 PLN
+
  • Opis
  • Dane szczegółowe
  • Recenzje
  • Napisz recenzję

Redaktor: Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska

Z przedmo­wy

Nau­ka zaj­mu­ją­ca się cho­ro­ba­mi za­kaź­ny­mi jest dys­cy­pli­ną me­dycz­ną dy­na­micz­nie zmie­nia­ją­cą się. To na na­szych oczach po­ja­wia­ją się cho­ro­by, któ­rych przy­czy­ną jest zu­peł­nie no­wy pa­to­gen, po­wra­ca­ją sta­re, zna­ne już wcze­śniej cho­ro­by za­kaź­ne, w wy­ni­ku mo­dy­fi­ka­cji ge­ne­tycz­nych zmie­nia się obraz cho­ro­by, od­kry­cie no­wych me­tod dia­gno­stycz­nych i no­wych moż­li­wo­ści te­ra­peu­tycz­nych da­je ogrom­ne szan­se pa­cjen­tom. W ska­li glo­bal­nej cho­ro­by in­fek­cyj­ne zbie­ra­ją na­dal ogrom­ne śmier­tel­ne żni­wo, dla­te­go na­sza wie­dza nie­ustan­nie wy­ma­ga ak­tu­ali­za­cji i po­szu­ki­wań, a po­sta­wa – czuj­no­ści i po­ko­ry.

Mo­no­gra­fia „Cho­ro­by za­kaź­ne” zo­sta­ła opra­co­wa­na z my­ślą o stu­den­tach kie­run­ków me­dycz­nych oraz le­ka­rzach wie­lu in­nych spe­cjal­no­ści, w tym in­ter­ni­stach, pe­dia­trach, spe­cja­li­stach me­dy­cy­ny pra­cy czy le­ka­rzach rodzin­nych. Au­to­ra­mi są na­uczy­cie­le aka­de­mic­cy od wie­lu lat pra­cu­ją­cy w Ka­te­drze i Kli­ni­ce Cho­rób Za­kaź­nych Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu, bę­dą­cy spe­cja­li­sta­mi w za­kre­sie oma­wia­nej te­ma­ty­ki. Sta­ra­li się oni wyjść na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom i proś­bom o przy­go­to­wa­nie nie­zbyt ob­szer­nej pu­bli­ka­cji za­wie­ra­ją­cej ak­tu­al­ną i mak­sy­mal­nie skon­den­so­wa­ną wie­dzę z te­go za­kre­su. Po­za kil­ko­ma roz­dzia­ła­mi ogól­ny­mi, o któ­rych moż­na po­wie­dzieć, że są wpro­wa­dza­ją­ce, wszyst­kie po­zo­sta­łe oma­wia­ją jed­nost­ki cho­ro­bo­we wy­wo­ła­ne przez okre­ślo­ny pa­to­gen. Czy­tel­nik już w spi­sie tre­ści znaj­dzie na­zwę drob­no­ustro­ju, a w od­po­wied­nim roz­dzia­le in­for­ma­cje o etio­lo­gii, epi­de­mio­lo­gii, obra­zie kli­nicz­nym, le­cze­niu itd. jed­no­stek cho­ro­bo­wych, któ­re wy­wo­łu­je da­ny pa­to­gen.

 

Ar­le­ta Ko­wa­la­-Pia­skow­ska, Iwo­na Mo­ze­r-Li­sew­ska

Dane szczegółowe

Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska
Choroby zakaźne
Poznań
2016
326
miękka foliowana
9788375972801
Wydawnictwo:
UM Poznań
Szerokość:
165 mm
Wysokość:
235 mm
Lista recenzji:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji ;(
Ocena: ( 0 )

Podziel się swoją opinią:

Między półkami

4 powody, dla których warto dodać nasion…

Pierwszy: Około 1/3 część nasiona chia to kwasy tłuszczowe, a wśród nich 60-64% stanowi a-linolenowy kwas tłuszczowy Omega-3. W nasionach obecny jest także kwas tłuszczowy Omega-6. Żadna odkryta do tej...

Czytaj więcej

Krzem – dlaczego warto go spożywać?

Podstawowe wiadomości o krzemie Krzem jest pierwiastkiem oznaczanym w układzie okresowym jako Si. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym, może łączyć się z tlenem tworząc dwutlenek krzemu. Krzem w postaci...

Czytaj więcej

Odkryj niesamowite korzyści zdrowotne ko…

Z tej książki dowiesz się, dlaczego produkty z kokosa określane są mianem naturalnych antybiotyków, których zakres działania przewyższa inne środki zwalczające czynniki chorobotwórcze, a przy tym nie wywołują skutków ubocznych.

Czytaj więcej

Logowanie

utwórz nowe konto