Loading...

medy14418_1790146527

Farmakodynamika. Tom 1 -2 Podręcznik dla studentów farmacji

( 0 )
  Autor: Elżbieta Czarnecka, Włodzimierz Buczko, Bogusława Pietrzak   Jest to nowoczesny podręcznik, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, … Czytaj więcej
199,00 PLN
+
  • Opis
  • Dane szczegółowe
  • Recenzje
  • Napisz recenzję

 

Autor: Elżbieta Czarnecka, Włodzimierz Buczko, Bogusława Pietrzak


 

Jest to nowoczesny podręcznik, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, farmakogenetyki i chronofarmakologii. Osobny rozdział poświęcono klasyfikacji receptorów i mechanizmom ich działania. Zwięzły opis właściwości farmakodynamicznych leków, obejmujący wszystkie grupy terapeutyczne (z uwzględnieniem leków najnowszych), został podany w usystematyzowanej formie, co ułatwia przyswojenie wiadomości.

 

Książka jest adresowana do studentów farmacji i medycyny. Może być również wykorzystana w stałym dokształcaniu się magistrów farmacji i lekarzy.

 

 

 

 

{slider Spis treści|closed}

 

 

TOM 1

 

1. Wiadomości ogólne

 

1.1. Pochodzenie leków

 

1.2. Nazewnictwo leków

 

1.3. Mechanizmy działania leków

 

1.4. Czynniki wpływające na działanie leków

 

1.4.1. Budowa chemiczna a działanie leków

 

1.4.2. Wrażliwość gatunkowa i rasowa

 

1.4.3. Stany fizjologiczne, wiek, płeć

 

1.4.4. Stany patologiczne

 

1.5. Dawki i dawkowanie leków

 

1.6. Wskazania i przeciwwskazania

 

1.7. Interakcje leków

 

1.8. Nadużywanie leków i polipragmazja

 

1.9. Wpływ leków na wyniki badań diagnostycznych

 

1.9.1. Krew

 

1.9.2. Mocz

 

2. Farmakokinetyka

 

2.1. Wstęp do farmakokinetyki

 

2.1.1. Procesy LADME

 

2.1.2. Modele farmakokinetyczne

 

2.2. Przenikanie leków przez błony biologiczne

 

2.3. Otwarty model jednokompartmentowy – jednorazowe podanie dożylne

 

2.4. Otwarty model dwukompartmentowy – jednorazowe podanie dożylne

 

2.5. Wlew dożylny

 

2.6. Farmakokinetyka podania pozanaczyniowego leków

 

2.6.1. Czynniki wpływające na wchłanianie leków

 

2.6.2. Absorpcja leków według kinetyki pierwszego rzędu

 

2.7. Wielokrotne podanie leku

 

2.7.1. Wielokrotne podanie dożylne

 

2.7.2. Wielokrotne podanie pozanaczyniowe

 

2.8. Farmakokinetyka nieliniowa

 

2.9. Dystrybucja leków i ich wiązanie z białkami

 

2.10. Eliminacja leków

 

2.11. Biodostępność i biorównoważność leków

 

2.11.1. Dostępność biologiczna względna i bezwzględna

 

2.11.2. Biorównoważność

 

2.12. Farmakokinetyka kliniczna

 

2.13. Znaczenie farmakogenetyki w farmakokinetyce

 

2.14. Współczynnik terapeutyczny

 

2.15. Chronofarmakologia i zmiany wrażliwości organizmu na lek w ciągu doby

 

3. Podstawowe mechanizmy działania leków na procesy czynnościowe i metaboliczne komórek

 

3.1. Oddziaływanie leków na transportery błonowe

 

3.1.1. Transportery

 

3.2. Działanie leków przez receptory

 

3.2.1. Receptory błonowe

 

3.2.2. Receptory wewnątrzkomórkowe (cytoplazmatyczne)

 

3.2.3. Receptory jądrowe

 

3.3. Oddziaływanie leków z receptorami

 

4. Farmakogenetyka

 

4.1. Dziedziczne zdeterminowanie działania farmakodynamicznego leków

 

4.1.1. Genotypowo zależna modyfikacja odpowiedzi organizmu na lek

 

4.1.2. Molekularne mechanizmy polimorfizmu genetycznego metabolizmu leków – podstawy różnic w skutkach działania leków

 

4.1.3. Polimorfizm genetyczny białek i enzymów biorących udział w transporcie, dystrybucji i biotransformacji leków

 

4.1.4. Charakterystyka najważniejszych izoform klasy CYP i ich znaczenie dla efektu terapeutycznego leków

 

4.2. Najczęstsze enzymopatie uwarunkowane genetycznie – modyfikacja odpowiedzi na lek

 

4.3. Polimorfizm genetyczny receptorów, enzymów i białek transportujących leki – wpływ na farmakodynamikę leków oraz implikacje kliniczne

 

4.4. Terapia genowa

 

4.4.1. Definicja i założenia terapii genowej

 

4.4.2. Sposoby realizacji terapii genowej i podstawowe elementy strategii

 

4.4.3. Praktyczne aspekty terapii genowej – zastosowanie kliniczne

 

5. Toksykologia ogólna

 

5.1. Niepożądane działania leków

 

5.2. Zatrucia oraz ich rodzaje

 

5.2.1. Uzależnienia

 

5.2.2. Postępowanie w zatruciach

 

5.2.3. Ogólne zasady zapobiegania zatruciom

 

5.2.4. Metodyka badań toksykologicznych

 

6. Farmakodynamika autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego

 

6.1. Zarys fizjologii układu autonomicznego

 

6.2. Leki układu współczulnego

 

6.2.1. Leki pobudzające układ współczulny

 

6.2.2. Leki hamujące układ współczulny

 

6.3. Leki układu przywspółczulnego

 

6.3.1. Leki pobudzające układ przywspółczulny

 

6.3.2. Leki hamujące układ przywspółczulny

 

6.4. Leki działające na zwoje układu autonomicznego

 

6.4.1. Leki ganglioplegiczne

 

7. Farmakodynamika leków wpływających na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe i mięśnie szkieletowe

 

7.1. Leki hamujące płytkę nerwowo-mięśniową

 

7.1.1. Leki porażające presynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych

 

7.1.2. Leki hamujące postsynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych

 

7.2. Leki stosowane w stanach spastycznych mięśni szkieletowych

 

7.2.1. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN .

 

7.2.2. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN i rdzenia kręgowego łącznie

 

7.2.3. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie rdzenia kręgowego

 

8. Farmakodynamika leków działających na zakończenia czuciowe

 

8.1. Wstęp

 

8.1.1. Rodzaje i właściwości zakończeń i włókien czuciowych

 

8.1.2. Mechanizmy przekazywania bólu

 

8.1.3. Rodzaje znieczulenia miejscowego

 

8.2. Środki znieczulające miejscowo

 

8.2.1. Podział środków znieczulających miejscowo

 

8.3. Środki drażniące zakończenia czuciowe

 

9. Leki spazmolityczne i wpływające na czynność macicy

 

9.1. Leki spazmolityczne

 

9.2. Leki wpływające na czynność skurczową macicy

 

9.2.1. Leki oksytotyczne

 

9.2.2. Leki tokolityczne

 

10. Leki psychotropowe

 

10.1. Wstęp

 

10.2. Leki neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne)

 

10.2.1. Mechanizm działania neuroleptyków

 

10.2.2. Podział neuroleptyków

 

10.2.3. Problemy terapeutyczne związane ze stosowaniem neuroleptyków

 

10.3. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne)

 

10.3.1. Wstęp

 

10.3.2. Pochodne benzodiazepiny (BZD)

 

10.3.3. Pochodne azaspironu

 

10.3.4. Pochodne difenylometanu

 

10.3.5. Standardy w leczeniu zaburzeń lękowych

 

10.4. Leki przeciwdepresyjne

 

10.4.1. Wstęp

 

10.4.2. Podział leków przeciwdepresyjnych

 

10.4.3. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NA) i serotoniny (5-HT)

 

10.4.4. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego jednej aminy

 

10.4.5. Leki o przeważającym wpływie na receptor ?2

 

10.4.6. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

 

10.4.7. Leki o nietypowym mechanizmie działania

 

10.4.8. Leki przeciwdepresyjne w okresie ciąży i karmienia piersią

 

10.5. Leki normotymiczne

 

10.6. Środki psychozomimetyczne

 

11. Leki stosowane w zaburzeniach snu

 

11.1. Leki stosowane w leczeniu bezsenności

 

11.1.1. Pochodne benzodiazepiny

 

11.1.2. Pochodne cyklopirolonu

 

11.1.3. Pochodne pirazolopirymidyny

 

11.1.4. Pochodne imidazolopirydyny

 

11.1.5. Pochodne tetrahydroindenofuranu

 

11.1.6. Inne leki stosowane w leczeniu bezsenności

 

11.2. Leki stosowane w narkolepsji oraz w zespołach śródsennych i zaburzeniach przysennych

 

11.2.1. Narkolepsja

 

11.2.2. Zespoły śródsenne

 

11.2.3. Zaburzenia przysenne

 

11.3. Leki uspokajające

 

12. Leki przeciwpadaczkowe

 

12.1. Ogólna charakterystyka padaczki

 

12.2. Leki stosowane w leczeniu padaczki

 

12.2.1. Klasyczne leki przeciwpadaczkowe

 

12.2.2. Nowe leki przeciwpadaczkowe

 

13. Leki stosowane w leczeniu chorób spowodowanych zmianami neurodegeneracyjnymi w ośrodkowym układzie nerwowym

 

13.1. Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona

 

13.1.1. Leki zwiększające wytwarzanie dopaminy w części neuronalnej

 

13.1.2. Leki zwiększające uwalnianie dopaminy z części neuronalnej

 

13.1.3. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie monoaminooksydazy typu B (MAO-B)

 

13.1.4. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie katecholo-O-metylotransferazy (COMT)

 

13.1.5. Leki pobudzające receptory dopaminergiczne w części postsynaptycznej

 

13.1.6. Leki cholinolityczne

 

13.2. Leki stosowane w leczeniu choroby Huntingtona

 

13.3. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera

 

14. Farmakodynamika leków stosowanych w regulacji zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej

 

14.1. Charakterystyka gospodarki wodno-elektrolitowej

 

14.1.1. Bilans wodny

 

14.2. Charakterystyka zaburzeń wodno-elektrolitowych

 

14.3. Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej

 

14.3.1. Płyny do wlewów

 

14.3.2. Leki moczopędne

 

14.4. Podstawy stosowania leków w zaburzeniach wodno-elektrolitowych

 

14.4.1. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń izowolemii i izotonii

 

14.4.2. Środki stosowane w zaburzeniach izojonii

 

14.4.3. Środki stosowane w leczeniu zaburzeń izohydrii

 

14.5. Leki stosowane w profilaktyce i leczeniu nadmiernego wzrostu poziomu kwasu moczowego we krwi (hiperurikemii) spowodowanego podawaniem cytostatyków

 

14.6. Leki stosowane w hiperfosfatemii

 

14.7. Leki stosowane w zaburzeniach wodno-elektrolitowych spowodowanych nieprawidłowym wydzielaniem wazopresyny

 

14.7.1. Akwaretyki stosowane w zespole niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespole SIADH)

 

14.7.2. Leki stosowane w leczeniu moczówki prostej

 

14.8. Leki stosowane w zaburzeniach oddawania moczu

 

14.8.1. Leki stosowane przy utrudnionym oddawaniu moczu z powodu przerostu gruczołu krokowego

 

14.8.2. Leki stosowane przy nietrzymaniu moczu

 

15. Środki znieczulenia ogólnego

 

15.1. Znieczulenie ogólne wziewne

 

15.2. Farmakologiczne przygotowanie znieczulenia ogólnego – premedykacja

 

15.3. Znieczulenie ogólne dożylne

 

15.4. Neuroleptoanalgezja

 

16. Alkohol etylowy

 

16.1. Alkohol etylowy – zastosowanie w medycynie

 

16.2. Alkohol etylowy – wpływ na organizm człowieka

 

16.3. Alkohol etylowy – uzależnienie i jego leczenie

 

17. Histamina i leki przeciwhistaminowe

 

17.1. Histamina

 

17.1.1. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez przeciwciała IgE

 

17.1.2. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez czynniki niezależne od przeciwciał IgE

 

17.2. Leki przeciwhistaminowe

 

17.2.1. Leki hamujące syntezę histaminy

 

17.2.2. Leki blokujące uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących mastocytów i granulocytów zasadochłonnych

 

17.3. Leki blokujące receptory histaminowe

 

17.3.1. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H1

 

17.3.2. Leki I generacji blokujące receptory histaminowe H1

 

17.3.3. Leki II generacji blokujące receptory histaminowe H1

 

17.3.4. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H2

 

18. Farmakodynamika leków wpływających na naczynia krwionośne

 

18.1. Wstęp

 

18.2. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego

 

18.2.1. Stosowanie leków moczopędnych w leczeniu nadciśnienia tętniczego

 

18.2.2. Stosowanie leków ß-adrenolitycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego

 

18.2.3. Leki hamujące wytwarzanie i działanie angiotensyny II

 

18.2.4. Leki blokujące kanały wapniowe

 

18.2.5. Leki hipotensyjne działające na OUN

 

18.2.6. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie zwojów autonomicznych

 

18.2.7. Leki hipotensyjne o obwodowym działaniu sympatykolitycznym

 

18.2.8. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie receptorów 1-adrenergicznych

 

18.2.9. Leki hipotensyjne rozkurczające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych

 

18.2.10. Leki hipotensyjne aktywujące kanały jonów potasu

 

19. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia

 

19.1. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego

 

19.1.1. Wstęp

 

19.1.2. Leki hamujące receptory ?-adrenergiczne

 

19.1.3. Leki pobudzające receptory ß-adrenergiczne

 

19.1.4. Analogi prostacyklin

 

19.1.5. Pochodne kwasu nikotynowego

 

19.1.6. Metyloksantyny

 

19.1.7. Inne leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego

 

19.2. Leki stosowane w chorobach naczyń mózgowych

 

19.2.1. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie receptorów ?-adrenergicznych

 

19.2.2. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie działania serotoniny

 

19.2.3. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez niewybiórcze blokowanie kanałów wapniowych

 

19.2.4. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych

 

19.3. Prostaglandyny

 

19.4. Leki stosowane w zaburzeniach wzwodu

 

19.4.1. Inhibitory fosfodiesterazy

 

20. Leki stosowane w leczeniu migreny

 

20.1. Zastosowanie alkaloidów sporyszu w leczeniu migreny

 

20.2. Zastosowanie leków blokujących receptory serotoninowe w leczeniu migreny

 

20.3. Zastosowanie leków pobudzających receptory serotoninowe 5-HT1 w leczeniu migreny

 

20.4. Zastosowanie leków hamujących łącznie receptory serotoninowe, histaminowe H1 i muskarynowe w leczeniu migreny

 

21. Leki hamujące angiogenezę warunkowaną przez naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)

 

21.1. Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu – VEGF, i angiogeneza

 

21.2. Leki hamujące działanie VEGF stosowane w leczeniu zmian degeneracyjnych w siatkówce i plamce żółtej

 

21.3. Leki hamujące VEGF stosowane w leczeniu nowotworów

 

22. Farmakodynamika leków kardiotropowych

 

22.1. Wstęp

 

22.2. Leki przeciwarytmiczne

 

22.2.1. Przebieg pobudzenia w układzie bodźcoprzewodzącym serca

 

22.2.2. Przebieg pobudzenia w komórkach mięśniowych serca

 

22.2.3. Działanie jonów na czynność serca

 

22.2.4. Regulacja nerwowa czynności serca

 

22.2.5. Zaburzenia rytmu serca

 

22.2.6. Klasyfikacja leków przeciwarytmicznych

 

22.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego

 

22.3.1. Leki stosowane w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego

 

22.3.2. Glikozydy nasercowe

 

22.3.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego przez hamowanie aktywności fosfodiesterazy-3

 

22.3.4. Leki sensytyzujące mięsień sercowy (zwiększające wrażliwość) na działanie jonów wapnia

 

22.3.5. Leki polepszające pracę serca przez zmniejszenie oporu przepływu krwi w naczyniach płuc

 

22.3.6. Przedsionkowe peptydy natriuretyczne

 

22.3.7. Inne leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego

 

22.3.8. Leki kardioprotekcyjne (osłaniające mięsień sercowy)

 

22.4. Leki zwiększające przepływ wieńcowy

 

22.4.1. Azotany i azotyny

 

22.4.2. Zastosowanie leków ß-adrenolitycznych w chorobie wieńcowej

 

22.4.3. Zastosowanie leków blokujących kanały wapniowe w chorobie wieńcowej

 

22.4.4. Leki otwierające kanały potasowe stosowane w leczeniu choroby wieńcowej

 

22.4.5. Inne leki stosowane w chorobie wieńcowej

 

23. Leki stosowane we wstrząsie

 

23.1. Wstrząs

 

23.2. Postępowanie w zwalczaniu wstrząsu

 

24. Farmakodynamika leków wpływających na układ krzepnięcia krwi

 

24.1. Mechanizmy krzepnięcia krwi

 

24.1.1. Czynniki krzepnięcia krwi

 

24.1.2. Płytki krwi

 

24.1.3. Proces krzepnięcia krwi

 

24.2. Leki hamujące krzepliwość krwi (antykoagulanty)

 

24.2.1. Heparyna i jej pochodne

 

24.2.2. Leki hamujące aktywność trombiny

 

24.2.3. Leki hamujące agregację płytek krwi

 

24.2.4. Leki hamujące wytwarzanie płytek krwi

 

24.2.5. Antagoniści witaminy K

 

24.2.6. Leki defibrynujące

 

24.3. Leki trombolityczne

 

24.3.1. Proteazy hamujące krzepnięcie krwi stosowane w posocznicy lub wstrząsie septycznym

 

24.4. Środki hamujące krzepnięcie krwi stosowane in vitro

 

24.5. Leki zwiększające krzepliwość krwi

 

24.5.1. Leki zwiększające krzepliwość krwi działające ogólnie

 

24.5.2. Preparaty zwiększające krzepliwość krwi do stosowania miejscowego

 

25. Leki wpływające na układ krwiotwórczy

 

25.1. Wstęp

 

25.2. Erytropoetyna (EPO) i epoetyny

 

25.3. Cytokiny pobudzające wzrost kolonii komórek układu granulocytów

 

25.3.1. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów (G-CSF)

 

25.3.2. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF)

 

25.3.3. Czynnik pobudzający wzrost kolonii makrofagów (M-CSF)

 

25.3.4. Czynnik pobudzający wzrost megakariocytów (IL-11)

 

25.4. Leki stosowane w niedokrwistości z niedoboru żelaza

 

25.5. Leki stosowane w hemosyderozie

 

25.6. Leki stosowane w niedokrwistościach megaloblastycznych

 

25.7. Leki stosowane do zapobiegania występowaniu napadowej nocnej hemoglobinurii

 

26. Farmakodynamika leków układu oddechowego

 

26.1. Wstęp

 

26.2. Zastosowanie farmakoterapii w niewydolności oddechowej

 

26.3. Farmakologiczne właściwości tlenu i dwutlenku węgla

 

26.3.1. Oddziaływanie tlenu na organizm człowieka

 

26.3.2. Farmakologiczne właściwości dwutlenku węgla

 

26.4. Leki wpływające na rytm oddychania

 

26.4.1. Leki pobudzające rytm oddychania

 

26.4.2. Leki zwalniające rytm oddychania

 

26.5. Leki przeciwkaszlowe

 

26.5.1. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym

 

26.5.2. Nieopioidowe leki przeciwkaszlowe działające ośrodkowo

 

26.5.3. Leki przeciwkaszlowe działające obwodowo

 

26.6. Leki wykrztuśne

 

26.6.1. Pochodne gwaiakolu

 

26.6.2. Olejki eteryczne

 

26.6.3. Alkaloidy

 

26.6.4. Sole organiczne

 

26.6.5. Balsamy

 

26.6.6. Saponiny

 

26.6.7. Solne środki wykrztuśne

 

26.6.8. Leki o działaniu mukolitycznym

 

26.7. Farmakodynamika leków stosowanych w leczeniu dychawicy oskrzelowej

 

26.7.1. Leki pobudzające receptory ß-adrenergiczne stosowane w dychawicy oskrzelowej

 

26.7.2. Metyloksantyny

 

26.7.3. Leki cholinolityczne

 

26.7.4. Glikokortykosteroidy stosowane w dychawicy oskrzelowej

 

26.7.5. Leki zapobiegające występowaniu napadów dychawicy oskrzelowej

 

26.7.6. Antagoniści i inhibitory leukotrienów w leczeniu dychawicy oskrzelowej

 

26.7.7. Przeciwciała monoklonalne (anty IgE) w leczeniu astmy

 

26.8. Surfaktanty

 

26.9. Leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

 

26.10. Leki wpływające na krążenie krwi w płucach

 

26.10.1. Regulacja krążenia krwi w płucach

 

26.10.2. Regulacja ciśnienia w naczyniach włosowatych płuc

 

26.10.3. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia w krążeniu płucnym

 

26.10.4. Leki stosowane w obrzęku płuc

 

26.11. Farmakologiczna regulacja transportu tlenu

 

27. Farmakodynamika leków wpływających na czynność przewodu pokarmowego

 

27.1. Wstęp

 

27.2. Sok żołądkowy

 

27.2.1. Środki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego lub mające go zastąpić

 

27.2.2. Środki zobojętniające kwas solny

 

27.2.3. Środki osłaniające

 

27.2.4. Środki ściągające

 

27.3. Leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej

 

27.3.1. Uwagi ogólne

 

27.3.2. Przegląd leków

 

27.3.3. Znaczenie zwalczania Helicobacter pylori w leczeniu choroby wrzodowej

 

27.3.4. Leki cholinolityczne i rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego

 

27.3.5. Inne środki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej

 

27.4. Środki wymiotne

 

27.5. Leki przeciwwymiotne

 

27.6. Leki żółciotwórcze i żółciopędne

 

27.6.1. Leki żółciotwórcze

 

27.6.2. Leki żółciopędne

 

27.6.3. Leki stosowane w uszkodzeniach komórki wątrobowej

 

27.7. Leki stosowane w zewnątrzpochodnej niewydolności trzustki

 

27.8. Środki przeczyszczające

 

27.8.1. Środki poślizgowe

 

27.8.2. Środki zwiększające objętość kału

 

27.8.3. Środki działające drażniąco

 

27.8.4. Inne środki przeczyszczające

 

27.8.5. Przeciwwskazania ogólne

 

27.8.6. Nadużywanie środków przeczyszczających

 

27.8.7. Leki stosowane w zespole drażliwego jelita

 

27.8.8. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelit

 

27.9. Środki przeciwbiegunkowe

 

Skorowidz

 

 

 

TOM

 

28. Farmakodynamika hormonów i leków działających na czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego

 

28.1. Zagadnienia wstępne. Rodzaje receptorów

 

28.2. Hormony podwzgórza

 

28.2.1. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie ACTH

 

28.2.2. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie hormonów gonadotropowych

 

28.2.3. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu

 

28.2.4. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu tyreotropowego

 

28.2.5. Hormon podwzgórza hamujący w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu

 

28.3. Hormony przysadki i obwodowych gruczołów wydzielania wewnętrznego

 

28.3.1. Tyreotropina, hormony gruczołu tarczowego i leki stosowane w nadczynności gruczołu tarczowego

 

28.3.2. Kortykotropina (ACTH) i hormony kory nadnerczy

 

28.3.3. Hormony kory nadnerczy

 

28.3.4. Gonadotropiny

 

28.3.5. Leki hamujące wydzielanie gonadotropin w przysadce

 

28.3.6. Żeńskie hormony płciowe

 

28.3.7. Estrogeny syntetyczne niesteroidowe

 

28.3.8. Selektywne modulatory receptora estrogenowego

 

28.3.9. Leki przeciwestrogenowe hamujące aktywność aromatazy

 

28.3.10. Progesteron i gestageny

 

28.3.11. Męskie hormony płciowe

 

28.3.12. Leki hamujące aktywność 5?-reduktazy testosteronu

 

28.3.13. Leki hamujące działanie androgenów

 

28.4. Leki anaboliczne

 

28.4.1. Leki anaboliczne pochodne testosteronu

 

28.4.2. Leki anaboliczne pochodne androsteronu

 

28.4.3. Leki anaboliczne pochodne 19-norsteroidów

 

28.5. Leki o łącznym działaniu estrogennym, gestagennym i androgennym

 

28.6. Prolaktyna

 

28.6.1. Leki stosowane w nadmiernym wydzielaniu prolaktyny

 

28.7. Somatotropina

 

28.7.1. Insulinopodobne czynniki wzrostu IGF-1 i IGF-2 (somatomedyny)

 

28.8. Hormony tylnego płata przysadki

 

28.8.1. Oksytocyna

 

28.8.2. Leki blokujące działanie oksytocyny

 

28.8.3. Hormon antydiuretyczny (wazopresyna)

 

28.8.4. Analogi wazopresyny działające na receptory V1

 

28.8.5. Analogi wazopresyny działające pobudzająco na receptory V2

 

29. Farmakodynamika leków wpływających na metabolizm węglowodanów

 

29.1. Wstęp – przemiany metaboliczne węglowodanów

 

29.2. Klasyfikacja cukrzycy

 

29.2.1. Ogólne zasady leczenia cukrzycy

 

29.3. Podział leków stosowanych w leczeniu cukrzycy

 

29.4. Insulina

 

29.4.1. Preparaty insuliny

 

29.4.2. Nowe preparaty insulin

 

29.5. Doustne leki przeciwcukrzycowe zmniejszające stężenie glukozy we krwi (leki hipoglikemizujące)

 

29.5.1. Pochodne sulfonylomocznika

 

29.5.2. Doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych tiazolidynedionów (glitazony)

 

29.5.3. Inkretyny (Exenatyd)

 

29.5.4. Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4

 

29.6. Doustne leki przeciwcukrzycowe zapobiegające wystąpieniu zwiększonego stężenia glukozy we krwi (leki przeciwhiperglikemiczne)

 

29.6.1. Pochodne biguanidu

 

29.6.2. Meglitinidy (glinidy)

 

29.6.3. Inhibitory reduktazy aldolazy

 

29.6.4. Inhibitory ?-glukozydazy

 

29.6.5. Związki hamujące wchłanianie glukozy

 

29.7. Glukagon

 

30. Farmakodynamika związków wpływających na przemianę materii

 

30.1. Witaminy

 

30.1.1. Wstęp

 

30.1.2. Witamina A

 

30.1.3. Witamina D

 

30.1.4. Witamina E

 

30.1.5. Witaminy K

 

30.1.6. Witamina B1

 

30.1.7. Witamina B2

 

30.1.8. Kwas pantotenowy

 

30.1.9. Witamina B6

 

30.1.10. Witamina B12

 

30.1.11. Witamina C

 

30.1.12. Witamina P

 

30.1.13. Witamina PP

 

30.1.14. Witamina H

 

30.1.15. Kwas foliowy

 

30.1.16. Witamina F

 

30.1.17. Leczenie wielowitaminowe

 

30.2. Białka i aminokwasy

 

30.2.1. Niedożywienie i preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym

 

30.3. Leki wpływające na przemianę puryn

 

30.3.1. Leki przerywające napady dny

 

30.3.2. Leki hamujące wytwarzanie kwasu moczowego

 

30.3.3. Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem

 

30.4. Farmakodynamika leków wpływających na przemianę lipidów

 

30.4.1. Ogólna charakterystyka przemian kwasów tłuszczowych, triglicerydów i cholesterolu

 

30.4.2. Hiperlipoproteinemie

 

30.5. Leki stosowane w leczeniu choroby Gauchera

 

30.6. Leki stosowane w leczeniu choroby Pompego

 

30.6.1. Aglukozydaza alfa

 

30.7. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydoz

 

30.7.1. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu I

 

30.7.2. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu II

 

30.7.3. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI

 

30.8. Leki stosowane w leczeniu choroby Wilsona

 

30.9. Leki stosowane w leczeniu choroby Fabry’ego

 

30.10. Leki stosowane w leczeniu tyrozynemii

 

30.11. Leki stosowane w leczeniu fenyloketonurii

 

31. Leki stosowane w terapii otyłości i zaburzeń odżywiania

 

31.1. Wstęp

 

31.2. Fizjologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka

 

31.3. Leki stosowane w terapii otyłości

 

31.3.1. Leki zmniejszające łaknienie

 

31.3.2. Leki zmniejszające przyswajanie tłuszczu z przewodu pokarmowego

 

31.3.3. Leki zwiększające wydatek energetyczny ustroju (działające termogenicznie)

 

31.3.4. Inne leki

 

31.4. Leki stosowane w terapii zaburzeń odżywiania

 

32. Farmakodynamika leków wpływających na układ kostny

 

32.1. Budowa, funkcje i metabolizm kości

 

32.2. Leki wpływające na procesy metaboliczne w kościach

 

32.2.1. Wpływ hormonów na procesy metaboliczne w kościach

 

32.2.2. Wpływ witamin na procesy metaboliczne w kościach

 

32.2.3. Wpływ prostaglandyn na procesy metaboliczne w kościach

 

32.2.4. Wpływ bisfosfonianów na procesy metaboliczne w kościach

 

32.2.5. Fluorek sodu

 

32.3. Wchłanianie i wydalanie wapnia z organizmu

 

32.3.1. Wpływ leków na wchłanianie wapnia w jelitach

 

32.3.2. Leki wpływające na wydalanie wapnia z moczem

 

32.4. Leki stosowane w leczeniu osteoporozy

 

32.4.1. Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy

 

32.4.2. Zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej w leczeniu osteoporozy

 

32.4.3. Zastosowanie selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych w leczeniu osteoporozy

 

32.4.4. Zastosowanie kalcytoniny w leczeniu osteoporozy

 

32.4.5. Zastosowanie w leczeniu osteoporozy leków powodujących uzupełnianie niedoboru wapnia w kościach

 

32.4.6. Zastosowanie statyn w leczeniu osteoporozy

 

33. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwgorączkowe i leki przeciwreumatyczne

 

33.1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne

 

33.1.1. Mechanizmy rozwoju stanu zapalnego

 

33.1.2. Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych

 

33.1.3. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na syntezę prostaglandyn

 

33.1.4. Działanie przeciwbólowe niesteroidowych leków przeciwzapalnych

 

33.1.5. Działanie antyagregacyjne niesteroidowych leków przeciwzapalnych

 

33.1.6. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w okulistyce

 

33.1.7. Działania niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych

 

33.1.8. Podział NLPZ w zależności od budowy chemicznej

 

33.1.9. NLPZ – pochodne kwasów karboksylowych

 

33.1.10. NLPZ – pochodne kwasów enolowych

 

33.1.11. NLPZ niebędące kwasami karboksylowymi

 

33.2. Leki przeciwreumatyczne

 

33.2.1. Podział leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów

 

33.2.2. Leki modyfikujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów

 

33.3. Leki przeciwgorączkowe

 

33.3.1. Mechanizmy regulacji temperatury

 

33.3.2. Kwas acetylosalicylowy jako lek przeciwgorączkowy

 

33.3.3. Pochodne p-aminofenolu

 

33.3.4. Pochodne pirazolonu

 

34. Opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści

 

34.1. Leki przeciwbólowe działające na receptory opioidowe

 

34.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe

 

34.2.1. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu

 

34.2.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenylheptylaminy

 

34.2.3. Leki działające agonistycznie na receptory opioidowe, pochodne fenylopiperydyny

 

34.2.4. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu

 

34.3. Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym

 

34.3.1. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne fenantrenu

 

34.3.2. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne morfinianu

 

34.3.3. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne benzomorfanu

 

34.4. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe

 

34.4.1. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu

 

34.4.2. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu

 

35. Leki stosowane w leczeniu nowotworów

 

35.1. Podstawy teoretyczne działania leków przeciwnowotworowych. Zasady współczesnej chemioterapii nowotworów

 

35.2. Leki przeciwnowotworowe

 

35.2.1. Leki alkilujące

 

35.2.2. Antymetabolity

 

35.2.3. Topoizomerazo-aktywne leki

 

35.2.4. Antybiotyki cytostatyczne

 

35.2.5. Alkaloidy

 

35.2.6. Taksany

 

35.2.7. Epotilony

 

35.2.8. Lignany

 

35.2.9. Enzymy

 

35.2.10. Hormony

 

35.2.11. Inne leki przeciwnowotworowe

 

35.3. Wielolekowa chemioterapia nowotworów

 

35.4. Immunoterapia nowotworów

 

35.5. Terapia genowa

 

35.6. Leki wspomagające leczenie nowotworów

 

36. Farmakodynamika leków immunotropowych

 

36.1. Wstęp

 

36.2. Immunoglobuliny

 

36.2.1. Immunoglobuliny klasy A (IgA)

 

36.2.2. Immunoglobuliny klasy D (IgD)

 

36.2.3. Immunoglobuliny klasy E (IgE)

 

36.2.4. Immunoglobuliny klasy G (IgG)

 

36.2.5. Immunoglobuliny klasy M (IgM)

 

36.2.6. Skład immunoglobulin we krwi

 

36.2.7. Produkty lecznicze immunoglobulin

 

36.2.8. Immunoglobulina Rh0(D)

 

36.2.9. Przeciwciała przeciwko glikozydom naparstnicy

 

36.2.10. Przeciwciała monoklonalne

 

36.3. Cytokiny

 

36.3.1. Interleukiny

 

36.3.2. Interferony

 

36.4. Leki immunosupresyjne

 

36.4.1. Procesy immunologiczne warunkujące odrzucanie przeszczepu

 

36.4.2. Glikokortykosteroidy

 

36.4.3. Cyklosporyna

 

36.4.4. Związki makrolidowe

 

36.4.5. Cytostatyki

 

<p style="margin-bottom: 0cm; line-he

Dane szczegółowe

Elżbieta Czarnecka, Włodzimierz Buczko, Bogusława Pietrzak
Waldemar Janiec
Farmakodynamika. Tom 1 -2 Podręcznik dla studentów farmacji
2014
1280
miękka foliowana
978-83-200-3245-1
Wydawnictwo:
PZWL
Szerokość:
170 mm
Wysokość:
240 mm
Waga brutto:
2.24 kg
Lista recenzji:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji ;(
Ocena: ( 0 )

Podziel się swoją opinią:

Między półkami

4 powody, dla których warto dodać nasion…

Pierwszy: Około 1/3 część nasiona chia to kwasy tłuszczowe, a wśród nich 60-64% stanowi a-linolenowy kwas tłuszczowy Omega-3. W nasionach obecny jest także kwas tłuszczowy Omega-6. Żadna odkryta do tej...

Czytaj więcej

Krzem – dlaczego warto go spożywać?

Podstawowe wiadomości o krzemie Krzem jest pierwiastkiem oznaczanym w układzie okresowym jako Si. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym, może łączyć się z tlenem tworząc dwutlenek krzemu. Krzem w postaci...

Czytaj więcej

Odkryj niesamowite korzyści zdrowotne ko…

Z tej książki dowiesz się, dlaczego produkty z kokosa określane są mianem naturalnych antybiotyków, których zakres działania przewyższa inne środki zwalczające czynniki chorobotwórcze, a przy tym nie wywołują skutków ubocznych.

Czytaj więcej

Logowanie

utwórz nowe konto